Opšti uslovi za kupovin

u paketa za javnu inicijalnu ponudu žetona (ITO)

Ovi uslovi i odredbe primjenjuju se na prodaju protecTHOR tokene pod nazivom "Initial Token Offering" (ITO) u prevodu "inicijalna ponuda token-a" u daljem tekstu (ITO ili ICO). Ovi odnosi i uslovi su dogovoreni između Projecthor-a DOO, Evropske kompanije (u daljem tekstu: Kompanije) i bilo kojeg pravnog lica ili fizičkog lica koje je zadovoljilo uslove navedene u ovom dokumentu (u daljem tekstu: "Uslovi") i prihvatio ove odnose i uslove.

Samo ove odredbe odnosi i uslovi važe za cijelu prodaju. Ostali uslovi koji odstupaju od navedenih, naročito od onih koji se odnose na ugovorene strane, nisu dio ugovora. U ljeto 2018 kompanija ProjecThor planira implementirati novi ekosistem uz otvaranje ProtecTHOR.me. Pristup i korišćenje ovog održivog ekosistema treba osigurati stvaranjem sopstvenog digitalnog korisničkog token-a protecTHOR. Ovaj protecTHOR token se postepeno isporučuje na tržište sa dinamičkim inicijalnim upravljanjem pomoću početne ponude tokena: količina ovog token-a se onda kvantifikuje od strane trajne, kontrolisane politike kako bi se ograničila volatilnost cijena token-a i osigurala da token izvršava svoje funkcije sredstva plaćanje za razmjenu dobara i usluga unutar ekosistema ProtecTHOR.

Nakon toga, kompanija i participant se slažu kako slijedi:

1. Obim i prioritet uslova:

1.1. Ovi uslovi i odredbe regulišu isključivo kupovinu paketa usluga „utility package“ pod ITO, a sve upotrebe i aplikacije ovog token-a podležu posebnim uslovima korišćenja na platformi ProtecTHOR.me i unutar tog ekosistema. Više informacija o ekosistemu i uslugama možete naći u "whitepaper"-u.

1.2. Ukoliko dođe do nekonzistentnosti između ovih uslova, uključujući rizik (pogledajte Dodatak 1) i "Whitepaper", doći će do ovih opštih uslova, uključujući i Upozorenja o rizicima (pogledajte Dodatak 1).

1.3. Ovi uslovi i odredbe regulišu samo ugovorne odnose između kompanije i participanta tj. učesnika u inicijalnoj ponudi token-a i stoga ne pruža trećoj strani nikakva prava ili potraživanja zaštite od treće strane.

2. Cijena token-a u njegovom životnom ciklus-u

2.1. Početna cijena je 0.15 EUR po ProtecTHOR token-u. Prihvaćene valute su Fiat valuta EUR i kripto valute Ether ("ETH") ili Bitcoin ("BTC"). Cijene koje se zasnivaju na ponudi i potražnji token-a se odvijaju samo početkom javnog trgovanja tokenom ProtecTHOR-a sa početkom trgovanja na najmanje jednoj kripto razmjeni ili kripto exchange-u (planirano za proljeće 2019).

2.2. Kompanija prodaje pakete usluga u okviru ITO-a na sledeći način: Prodaja počinje 25.07.2018. Godine u 13:00 časova i završava se na planiranom IPO u 13:00 časova.

2.3. Tokom prodaje ProtecTHOR token-a, daju se popusti:

Do 31.10.2018. 0,05 EUR povučeno na 0,15 EUR * Do 31.12.2018. 0,10 EUR ubrzava do 0,20 EUR * Do 31.01.2019. 0,16 EUR završava na 0,26 EUR * * Navedena ponuda je ograničena na 730,000,000.00 PTX tokena, i ako je krug pitanja još uvijek dostupan u to vrijeme. od 01.02.2019. do planiranog IPO, neće biti odobren nikakav dodatni popust.

3. Tehnički preduslovi

Da biste mogli kupiti „utility package“ (uslužni paket), za svakog učesnika najprije je potreban interni ProtecTHOR "wallet", novčanik, preko kojeg se nudi uslužni „utility package“ (korisnički paket). Preduzeće zadržava pravo da nametne dodatne smernice za određene zahtjeve novčanika.

4. Prihvatljivost

4.1. Učesnik mora potvrditi da je dostigao 18 godina ili više i da je sposoban da djeluje kako bi efikasno završio kupovinu paketa i korišćenje digitalnih usluga ProjecThor-a. Ukoliko zakonske odredbe koriste platformu za digitalne usluge kako bi dosegle veću starosnu granicu, učesnik se obavezuje samo kada je ovo starosno ograničenje za kupovinu paketa usluga i korišćenje digitalnih usluga na platformi.

4.2. Ukoliko učesnik postupa za drugo pravno lice, ovim se uvjerava da on ima pravo zaključiti ugovor u ime tog pravnog lica i da je to lice odgovorno za kršenje ovih opštih uslova.

5. Namjena protecTHOR Tokena u ekosistem-u ProtecTHOR.me

5.1. Svrha ProtecTHOR tokena je da omogući pristup ProtecTHOR.me platformi i da koristi tu uslugu. ProtecTHOR token ima funkciju valute digitalnog brenda kako bi osigurala razmjenu usluga, robe i proizvoda unutar ekosistema ProtecTHOR.me.

5.2. Kupovina „utility package“ korisničkog paketa, posjedovanje i prijem token-a odobrava pravo pristupa digitalnoj platformi ProtecTHOR.me za usluge i da djeluje kao sredstvo plaćanja u okviru ekosistema ProtecTHOR.me. Nasuprot tome, sticanje „utility package“ korisničkog paketa ne podrazumijeva nikakva vlasnička prava ili, u budućnosti, udio ili pravo vrijednosnih papira u Projecthor D.O.O. Isto tako, kupac tokena ne dobija nikakve dugove o budućim prihodima, distribucijama ili pravima intelektualne svojine, niti bilo kakvom drugom obliku učešća u ekosistemu ili kompaniji koja posluje ili upravlja ekosistemom.

6. Otkazivanje, povlačenje iz ugovora o prodaji / obustavi prodaje

6.1. Kupovina paketa usluga je konačna u smislu da se povraćaj ili otkazivanje kupovine ne može izvršiti, osim ako to ne zahtijeva obavezna zakonska regulativa ili su ti uslovi izričito predviđeni.

6.2. Kompanija zadržava pravo odbijanja ili otkazivanja zahtjeva za kupovinu prodajnih paketa u bilo koje vrijeme po sopstvenom nahođenju. Uključeno je i limitiranje ponude i ograničavanje prodaje.

6.3. Pored toga, kompanija može obustaviti prodaju prodajnih paketa po sopstvenom nahođenju. Razlozi za to mogu biti naročito jaka cjenovna nestabilnost valuta Ether ("ETH") ili Bitcoin ("BTC") ili sumnja na sistematsku prevaru pri kupovini uslužnih paketa i zadržanih token-a ili nepravilnosti pri korištenju informatičkih sistema kompanije ili eksternom pružaocu usluga koje je naručio.

7. Odgovornost za sigurnost novčanika i medijuma za skladištenje podataka

učesnik je samostalno odgovoran za primjenu odgovarajućih mjera kako bi obezbjedio svoj novčanik, back office ili druge mehanizme čuvanja koji se koriste za dobijanje i zadržavanje token-a. Ovo uključuje privatne ključeve ili druge podatke pristupa koji se koriste za pristup medijumu za skladištenje počevši od uvođenja javnog prometa. Ako su privatni ključ ili drugi podaci o pristupu izgubljeni, moguće je da više nema pristupa stečenim tokenim-a. Stoga je učesnik odgovoran za gubitke, troškove ili druge troškove koji se odnose na izgubljene pristupne podatke.

8.) Informacije

Preduzeće može po svom nahođenju zahtijevati od učesnika da pruži neophodne informacije u skladu sa da ili ne krši važeće zakone ili propise koji se odnose na prodaju „utility package“ uslužnih paketa. Kupovinom korisničkog paketa, učesnik se slaže da odmah obezbijedi informacije koje zahtjeva Kompanija. Preduzeće zadržava pravo da zadrži ili obustavi prodaju uslužnog paketa sve dok učesnik ne dostavi tražene informacije i osigura da prodaja uslužnog paketa ne krši važeće zakone ili propise.

9.) Garancije i garancije učesnika

Kupovinom „utility package“ korisničkog paketa učesnik takođe objašnjava i garantuje sledeće:

9.1. Učesnik je pročitao i shvatio ove odredbe i uslove, uključujući obavještenja o rizicima u dodatku (Aneksu 1), i "Whitepaper"-u i pravna obavještenja.

9.2. Učesnik potvrđuje da je pročitao i shvatio uputstvo o pravu povlačenja prema članu 20 ovih uslova.

9.3. Učesnik prihvata da dovoljno razumije tehnička, finansijska i poslovna pitanja vezana za nabavku i upotrebu token-a, uključujući kriptografske token-e, mehanizme za skladištenje (kao što su novčanici i blockchain tehnologije) kako bi razumjeli ove uslove i rizike vezane za iste.

9.4. Učesnik se slaže i priznaje da ProtecTHOR Token na ni na koji način nije sigurnosni ili drugi oblik investicionog proizvoda i da je ovaj token namijenjen funkcionisanju valute i sredstvima plaćanja u okviru ekosistema ProtecTHOR.me, ali nema dodatnu vrijednost po IPO,

9.5. Učesnik se slaže da ovaj token ne daje nikakva druga prava na ekosistemu ProtecTHOR.me ili kompaniji ili njegovim filijalama koji posluju platformom, bilo u obliku akcija, interesa ili potraživanja po bilo kom zakonu budućeg prihoda, raspodjele dobiti ili druga prava iz korporativnog prava, kao što su prava glasa, prava na informisanje, itd.

9.6. Kupovinom korisničkog paketa, učesnik potvrđuje da ispunjava sve poreske obaveze u svojoj zemlji koji bi mogli biti rezultat ove kupovine i korišćenja.

9.7. Učesnik uvjerava se da nije državljanin ili stalni stanovnik sljedećih država: Narodna Republika Kina, Specijalna administrativna regija Hong Konga, Tajland, Bolivija, Ekvador, Bangladeš, Island, Južna Koreja, Kirgistan, Nepal, Maroko, Republika Vijetnama, Jemen, Tunis, Trinidad Tobaga, Etiopije, Iraka, Šri Lanke ili je rezident države u kojoj su na snazi američki embargo i sankcije kao što su Iran, Sjeverna Koreja, Sirija i Sudan.

9.8. Učesnik garantuje da nije ni državljanin Sjedinjenih Država niti rezident Sjedinjenih Američkih Država, niti ima glavno ili sekundarno stanovanje u Sjedinjenim Državama, uključujući Puerto Rico, američka djevičanska ostrva i druge teritorije inkorporirane u Sjedinjene Države, ako je to slučaj, proces KYC-a pruža dokaze o statusu akreditovanog investitora.

9.9. Učesnik uvjerava da on takođe ne djeluje kao vlasnik ili ovlašćeni potpisnik, ili kao predstavnik za preduzeće ili preduzeće koje ima stalno poslovno mjesto u državama opisanim pod 9.7. i 9.8. uslova i odredbi.

9.10. Učesnik garantuje da nije državljanin teritorije koja je zakonom, dekretom, uredbom, ugovorom ili aktom zabranila kupovine ovog korisničkog paketa ili bilo koje povezane usluge ili korišćenja usluga ili prihvatanja i isporuke tokena. Nadalje, učesnik uvjerava da ne postupa za drugo pravno lice (npr. generalni direktor ili ovlašteni potpisnik) za kupovinu ovih token-a ili srodnih usluga ili korištenja usluga ili prihvatanja ili isporuke ovih token-a po zakonu, uredbi, propisu, ugovoru ili administrativni akt je zabranjen.

9.11. Učesnik se slaže da tokeni neće biti preprodavani kupcima u Sjedinjenim Državama, osim ako je takva dodatna prodaja registrovana kod Komisije za hartije od vrijednosti i razmjene (SEC) ili postoji važeći izuzetak.

9.12. Učesnik potvrđuje da su informacije pružene preduzeću tačne i potpune.

9.13. Učesnik garantuje da je, ukoliko je stekao korisnički paket u ime drugog entiteta, on / ona je propisno ovlašćen od tog entiteta da djeluje u svoje ime i pravilno utvrdi u skladu sa važećim zakonima pravnog sistema svoje organizacije.

9.14. Učesnik potvrđuje da neće koristi korisnički paket u svrhu pranja novca ili terorističke podrške.

9.15. Učesnik potvrđuje da je svjestan da je otkup ili vraćanje korisničkog paketa u izvornu valutu isključen.

10.) Porezi

10.1. Odgovornost učesnika je da sam utvrdi da li i koji porezi se plaćaju prilikom kupovine korisničkih paketa, bilo da se radi o prodaji, usluzi ili porezu na dodatu vrijednost. U tom smislu, učesnik se slaže da izvještava i pruža tačne informacije poreskim organima.

10.2. Kupovna cijena korisničkog paketa je neto iznos koji ne uključuje dodatne takse. Kompanija nije odgovorna za prijavljivanje ili zadržavanje poreza koji proizilaze iz prodaje korisničkih paketa. U slučaju da porezno zadržavanje bude propisano zakonom u nekoj zemlji, ovi porezi će se uključiti pri kupovini korisničkog paketa, a pored neto prodajne cijene korisničkog paketa, biće prijavljeni i kao zakonski porezi. Kompanija ne preuzima odgovornost za dodatne takse.

11.) Poznavanje i priznavanje pravnih informacija i rizika prema Aneksu 1

Učesnik izjavljuje da je pročitao i razumio pravna obavještenja u skladu sa Aneksom 1 i izričito priznaje da je svjestan rizika povezanih sa kupovinom „utility package“ korisničkog paketa, posjedovanjem i upotrebom token-a, kako je opisano u Dodatku 1 koji je opisan i objasnio je, uzima u obzir. Kupovinom korisničkog paketa, učesnik eksplicitno prepoznaje i prihvata ove rizike.

12.) Ograničenje odgovornosti

12.1. Kompanija posluje pažljivo i pouzdano. Međutim, može doći do poremećaja ili gubitaka u učinku kompanije kao rezultat neizbežnih događaja ili radnog posla koji se ne može pripisati Kompaniji. Kompanija nastoji popraviti bilo kakve prekide poslovanja što je prije moguće.

12.2. Kompanija je odgovorna samo za štetu u slučaju namjere ili nemara. Izuzeta je odgovornost za blagu nemar, sa izuzetkom lične povrede.

12.3. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu naknadnu ili slučajnu štetu, uključujući, bez ograničenja, bilo koji softver ili hardver učesnika ili bilo koje treće strane, bilo kakvu izgubljenu dobit ili imovinsku štetu, ili bilo koje treće strane protiv učesnika. Naročito, kompanija ne može biti odgovorna za štetu nastalu neizbježnim prekidom poslovanja, radom koji je potreban za obavljanje posla ili kako bi se izbjeglo ometanje operacija ili zbog događaja za koje kompanija nije odgovorna, kao što su prekid mreže, računarski neuspjeh ili kriminalne aktivnosti trećih lica.

12.4. Kompanija ne preuzima odgovornost za gubitke podataka učesnika u kojima kompanija nije kriva, kao što su hakerski napadi. Učesnik će odmah biti obaviješten o nastanku gubitka podataka.

12.5. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za tokove uskladištene u Novčaniku za Učesnika, kao i podatke o učesnicima koji su tamo smješteni i za transakcije između novčanica Učesnika.

12.6. Stavke pomenute u tačkama 12.1.-12.5. Ova ograničenja odgovornosti i odricanja odnose se na potrošače, osim ukoliko ne budu u suprotnosti sa obaveznim zakonskim odredbama.

13.) Preporuke ili ponude hartija od vrijednosti nisu uključene

13.1. Whitepaper o pravnoj obaviještenosti i ove odredbe i uslovi, zajedno sa Dodatkom 1, nisu ni preporuka za prodaju niti zahtjev od kompanije da se kupe korisnički paketi ili token-i. Ne postoji obaveza sklapanja kupoprodajnog ugovora za ove korisničke pakete.

13.2. Konkretno, Whitepaper o pravnim normama, nije prospekt ili ponuda bilo koje vrste i ne može se razumijeti kao ponuda hartija od vrijednosti ili ponuda bilo kojeg drugog oblika investicionog proizvoda.

14.) Nije klasna ili reprezentativna arbitraža

Svi sporovi koji proizilaze iz ovog ugovornog odnosa, koji proizilaze iz pojedinačnih ugovornih odnosa između odgovarajućeg učesnika i kompanije, mogu se samo utvrditi na sudu. Ovo eliminiše reprezentativne postupke kojim pojedina osoba kao predstavnik grupe, udruženja ili drugih lica može donijeti sudsku odluku.

16.) Važeći zakon i nadležnost

16.1. Što se pravno dopuštaju, ovi GTC su isključivo predmet zakona u sjedištu preduzeća u Crnoj Gori. Ovo će se primjenjivati na sve sporove koji proizilaze iz ovog ugovornog odnosa, uključujući i one koji se odnose na njegovo postojanje ili nepostojanje.

16.2. Mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizilaze iz ovog ugovornog odnosa - koliko je to zakonski dozvoljeno - je Podgorica.

17.) Promjena opštih uslova

Preduzeće ima pravo da izmjeni ove uslove, uključujući i upozorenja o rizicima u Aneksu 1, da ih izmjeni ili zamjeni drugim odredbama bez saglasnosti druge ugovorne strane.

18.) Uslovi kupoprodajnog ugovora / registracije prema Zakonu o pranju novca

18.1. Pretpostvalja se da je došlo do zaključenja ugovora ako učesnik prihvata ove uslove, i ako je dao saglasnost na politiku privatnosti i da je u potpunosti registrovao kod kompanije, a ne u paragrafu 9.7. do 9.10. ovih uslova i uslova i zahtjeva iz Odjeljka 4.1. ovih uslova.

18.2. Kompaniju se traži Zakonom o pranju novca i čl. 8 Treće direktive EU o pranju novca za državljane EU da dobiju informacije o učesniku. Učesnik mora u potpunosti i istinito dostaviti podatke koje prikupi društvo u skladu sa zahtjevima Zakona o pranju novca nakon zaključenja ugovora kao deo procedure "Upoznajte vašeg klijenta" (KYC). U svrhu identifikacije, preduzeće mora posebno prikupiti puno ime, datum rođenja, mjesto rođenja, punu adresu i državljanstvo fizičkih lica i može da podnese važeću službenu fotografsku identifikaciju radi dokazivanja takvih informacija. Za pravna lica mora se navesti naziv društva, pravni oblik, matični broj i adresa sjedišta i ime pravnog zastupnika. Verifikacija ovih informacija može se izvršiti putem izvještaja iz trgovinskih ili zadružnih registara ili sličnih službenih registara. Učesnik izjavljuje svoju saglasnost za prikupljanje ovih podataka. Ukoliko bi se iz Zakona o pranju novca pojavile dodatne obaveze u vezi sa informacijama, učesnik je obavezan to da učini. Navedene obaveze obaveštavanja odnose se i na vlasnika u kontekstu identifikacije u skladu sa Zakonom o pranju novca.

18.3. Ako se ispostavi da je učesnik u skladu sa članom 4.2. Ovi uslovi ne ispunjavaju svoju dužnost da sarađuju za ispravnu identifikaciju ili ispadaju u postupku registracije da učesnik ne ispunjava lične zahteve iz 4.1 ovih uslova ili pripada licima navedenim u paragrafu 9.7-9.10 ovih uslova i uslovi, bez zaključka ugovora. U ovom slučaju, preduzeće nadoknađuje kupovnu cijenu učesniku, ako je već kupio odgovarajuće korisničke pakete. Svi transakcioni troškovi povezani sa ovim snositi participant.

19.) Salvatorska klauzula

Ukoliko su pojedine odredbe ovih OTC nedozvoljene, neefikasne ili neizvršive, ovo neće uticati na valjanost preostalih klauzula ovih OTC-ova. U slučaju da neko pravilo nedostaje, ovaj jaz će biti zamijenjen važećim pravilom koji će biti najbliže volji obiju strana.

20.) Politika otkazivanja Povlačenje:

Widerrufsrecht

Imate pravo da se povučete iz ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period otkaza je 14 dana od dana zaključenja ugovora. Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora putem jasne izjave (npr. Pismo ili e-mail poslat po pošti). Možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje, što nije obavezno. Da biste održali period otkaza, dovoljno je da pošaljete obavještenje o ostvarivanju prava na povlačenje prije roka.

Posljedice otkazivanja:

Ako se povučete iz ovog ugovora, obezbjediti ćemo vam sve isplate koje smo dobili od vas, uključujući troškove isporuke (izuzev dodatnih troškova koji proizilaze iz vašeg drugog tipa isporuke korisničkog paketa od onog koji vam nudimo najpovoljnijom standardnom isporukom) odmah, a najkasnije u roku do četrnaest dana od dana kada smo primili obavještenje o poništenju ugovora. Za ovu otplatu koristimo istu naplatu koju ste koristili u originalnoj transakciji, osim ako se sa vama drugačije nismo dogovorili. U svakom drugom slučaju nećete biti naplaćeni.

Aneks 1 Pravno obavještenje

PROČITAJTE - PRIJE NEGO SE ODLUČITE DA POSJEDUJETE PROTECTHOR TOKENS, OVAJ BELI PAPIR I, POSEBNO, VAŽNE INSTRUKCIJE KOJE SLIJEDE, UKLJUČUJUĆI DRUGE INSTRUKCIJE RIZIKA, PAŽNJA. UKOLIKO IMATE PITANJA VEZANA ZA PROJECTHOR DOO ("KOMPANIJU"), NJIHOVOJ POSLOVNOJ PROCEDURI, PROTECTHOR TOKENU ILI BILO KOM DRUGOM ELEMENTU, UZROKU ILI POSLEDICI U VEZI SA ISTIM, MOLIMO VAS POTRAŽITE NAŠ SAVJET KOJI VAM MOGU PRUŽITI EKONOMSKI, PRAVNI ILI DRUGIM SAVJETNICI U SKLOPU NAŠE KOMPANIJE. U SLUČAJU SUMNJE ILI NESIGURNOSTI UPOTREBE TOKENA, VODITE RAČUNA PRILIKOM SVAKE KUPOVINE.

Nema prospekta ili ponude za kupovinu sigurnosnog ili finansijskog instrumenta

Planirani ProtectTHOR token-i su dizajnirani kao čisti korisni token-i i stoga se ne smiju strukturirati kao hartije od vrijednosti ili finansijski instrumenti. Zbog toga ovaj bijeli papir nije prospekt ili ponuda za hartije od vrijednosti ili finansijske instrumente niti je namijenjen za sastavljanje prospekta ili ponude za vrijednosne papire ili finansijske instrumente u bilo kojoj jurisdikciji. Whitepaper služi samo za opis projekta, ali ne predstavlja ponudu za kupovinu ili traženje ponude za kupovinu predloženih ProtectTHOR tokena. U toj mjeri, ovaj whitepaper ne predstavlja investicionu preporuku za kupovinu predloženih ProtectTHOR tokena ili za dezinvestiranje drugih vrijednosnih papira, finansijskih instrumenata ili druge imovine.

NEMA REGULATORNE REVIZIJE ILI ODOBRENJA

Ovaj whitepaper nije pregledan ili odobren od strane bilo koje državne agencije. Niti je dostavljena bilo kom autoru za preispitivanje ili odobrenje. Ne postoji eksplicitni zakonski uslov za sadržaj ovog whitepapera-a, struktura whitepapera i informacije sadržane u ovom dokumentu zasnovane su isključivo na odlukama rukovodstva preduzeća. Opravdanost ovog pravnog odnosa zasniva se isključivo na osnovu posebnih ugovora, dokumenata ili uslova. Svaki pravni odnos između kupca predloženih ProtectTHOR token-a i Kompanije neće biti uspostavljen ovim planom, već posebnim ugovorima, dokumentima ili uslovima koji regulišu prava i obaveze sticaoca i Kompanije. U tom smislu, u slučaju bilo kakve nejasnoće u prezentaciji ovog "Whitepaper"-a, uslovi pomenutih ugovora, dokumenata ili uslova prezentacije koji su navedeni u ovom Bijelom dokumentu neće biti promijenjeni.

ISKLJUČENI KUPCI

Prodaja token-a (uključujući i bilo kakvu pre-prodaju) nije upućena na kupce koji imaju prebivalište, rezidenciju ili koji iniciraju kupovinu token-a iz ili putem zemlje u kojoj se prodaje ili prodaje token-a gdje je kupovina kripto-valuta zabranjena ili dozvoljena samo pod određenim uslovima (kao što je regulatorno odobrenje) koje su od strane operativne radne grupe za finansijsku akciju (FATF) klasifikovale kao zemlje visokog rizika ili države pod nadzorom ili koje su specifično nametnute od strane Sjedinjenih Američkih Država ili su pod embargom ili sankcijama EU ("isključene treće strane"). U ove zemlje spadaju, posebno, Demokratska Narodna Republika Koreja, Etiopija, Iran, Irak, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis, Vanuatu i Jemen, ali i Narodna Republika Kina, Singapur i Kuba ("isključene zemlje "). Slično tome, postoje ograničenja za građane Sjedinjenih Država. Oni mogu učestvovati samo u prodaji token-a ako pruže dokaz da su takozvani akreditovani privatni investitori, kako je definirano u pravilu 501 Uredbe D izdate u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima iz 1933. godine. Da bi se to dokazalo, dovoljno je popuniti obrazac obezbeđeni u procesu KYC-a, a to je ACCREDITED INVESTOR CERTIFICATION, i potpisati ga, a zatim dostavite informacije koje je potvrdio Vaš savjetnik. Dodatne informacije o Akreditiranom privatnom investitoru možete pronaći putem sljedeće linke: https://www.sec.gov/files/ib_accreditedinvestors.pdf. Ako se ispostavi tokom procesa KYC-a, zainteresovani učesnik ne može uspješno dovršiti proces KYC-a zbog prethodno pogrešnih informacija ili zbog njegovog državljanstva ili drugih nejednakosti, bit će uskraćen za učešće u prodaji token-a. U slučaju odbijanja, isplata investicije će biti obrisana, a neuspješni učesnik će snositi sve troškove otkazivanja. Ovaj whitepaper se ne može reproducirati, u cijelosti ili djelimično, na bilo koji način i neće biti otkriven trećim licima bez neophodnih obavještenja i bez navedenih upozorenja o riziku. Nijedan dio ovog whitepaper-a se ne može dijeliti sa isključenim trećim licima, na bilo koji način.

VELIKI RIZIK OD GUBITKA

Kupovina ProtectTHOR tokena podrazumijeva značajne rizike. Stoga, sticalac ne bi trebao biti u mogućnosti da iskoristi znatan dio svoje imovine za kupovinu ProtectTHOR tokena i da može ekonomski rukovati sa totalnim gubitkom potrošenog novca. Kupci trebaju takođe imati iskustvo sa kripto-valutama mladih kompanija, razumjeti ekonomske i tehničke implikacije poslova kompanije i ProtectTHOR tokena i procijeniti njihov uticaj na vrijednost predloženih ProtectTHOR tokena. Međutim, ako sticalac nema relevantno iskustvo, to ne opravdava povećanu obavezu kompanije da pruža informacije.

ISKLJUČENO FINANSIRANJE IZ ZAJMA

Odlučeno je da se kompanije neće finansirati za poslovanje ProtectTHOR token-a putem zajma. Pošto obaveza plaćanja kamata i otplate ostaje, nastojimo da ProtecThor token ostane neopterećen i spreman za dobar start.

"Whitepaper" ne zamjenjuje nadležne savijete

Kupci su upozoreni da ovaj "Whitepaper" samo daje pregled predloženih investicija, operacija kompanije, planiranje i kontrolu ProtectTHOR tokena. "Whitepaper" ne može zamijeniti nikakav ekonomski, zakonski, poreski ili drugi savjet. Stoga svaki sticalac treba da ispita povezane prilike i rizike na svoju odgovornost i, ako je potrebno, uz pomoć savjetnika, konsultanata. Posebno je preporučljivo tražiti savjete o zakonskim, regulatornim i poreskim posljedicama sticanja. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za lične ekonomske ciljeve koji su kupci prihvatili kupovinom ProtectTHOR tokena.

"IZRAČUNI, PROGNOZE I IZJAVE O BUDUĆNOSTI

Svi proračuni i predviđanja predstavljeni u ovom "Whitepaper"-u su zasnovani na iskustvu ili procjenama menadžmenta kompanije. U toj mjeri, ovaj "Whitepaper" sadrži i predodređene izjave - naročito subjektivne ciljeve za budući poslovni razvoj kompanije, koji su, međutim, povezani sa neizvjesnostima i rizicima. Ove izjave odražavaju aktuelna uvijerenja i očekivanja kompanije o budućim događajima. Ove procjene i očekivanja mogu uključivati greške u presudi i stoga se mogu pokazati netačnim. Proračuni su napravljeni pažljivo i oprezno. Ipak, ne može se isključiti da događaji koji nisu obuhvaćeni u proračunima ili prognozama dovedu do značajnih odstupanja od stvarnih rezultata kompanije i na taj način eventualno i do pogoršanja vrijednosti planiranih ProtectTHOR token-a iz kalkulacija ili prognoze. Ne može postojati nikakvo uvjerenje da će se događaji i rezultati opisani u ovom Whitepaper-u zapravo ostvariti. Sticalac snosi rizik.

"Dalje upozorenja o riziku REGULATORNI I DRUGI RIZICI

Kompanija vjeruje da poslovanjem, kupovinom predloženog ProtectTHOR token-a i plaćanjem beneficija u skladu sa predloženim ProtectTHOR-om (čistog "utility token"a), svako od ne-isključenih trećih strana, neće biti podloženi posebnoj regulativi, međutim, regulatorni i zakonski okviri za kripto-valute, blockchain i distribuirane tehnologije bazirane na blockchain-u, pametne ugovore i njihove primjene su daleko od zrelosti i sigurnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zbog toga se ne može isključiti da se izdavanje, sticanje, administriranje (uključujući trgovinu) ili plaćanje proizvoda ili usluga kripto-valute mogu biti zabranjene u cijelosti ili dijelimično, ili samo pod uslovima, zbog nacionalnih ili međunarodnih regulatornih ili pravnih mjera ili sudskih praksi. Ovo može negativno uticati na poslovni model kompanije (npr. U slučaju regulatornog ili zakonskog preokreta izdatih zaštitnih znakova ili prestanka poslovanja), kao i koristi ili vrijednosti predloženog ProtectTHOR token-a ili čak stečaja kompanije. ili bezvrijednost planiranog ProtectTHOR token-a.

Isto tako, ne može se isključiti činjenica da kompanijama kojima je, kao trećim licima, zabranjeno trgovanje kripto-valutama, kao što je planirani ProtectTHOR token, može se zabraniti održavanje mjesta trgovanja bez odgovarajućeg regulatornog odobrenja, tako da oni možda nemaju mjesto trgovanja koje se može koristiti za zamjenu planiranog ProtectTHOR tokena u drugim kripto valutama ili FIAT valutama (tj. legalnoj nacionalnoj valuti kao što je evro). To bi takođe moglo dovesti do toga da izdani ProtectTHOR token-i postanu bezvrijedni za svoje kupce.

"Isključenje otplate

Kao čisti "utility token", isključena je otplata otkupne cijene za izdate ProtecThor token-e ili nije moguće vraćanje izdatih ProtectThor tokena. Kupci predloženih ProtectThor tokena moraju stoga uzeti u obzir da novac koji se koristi za kupovinu ProtectTHOR tokena biti vezan za njih i, ukoliko je potrebno, može se promijeniti u valute FIAT-a putem trećih trgovačkih sistema, ako je to moguće.

"ROBUSNOST I FLUKTUACIJA VRIJEDNOSTI PROTECTTHOR TOKEN-A

Ne može se obećavati mogućnost prodaje planiranih ProtectTHOR tokena. Iako društvo nastoji da navede predložene ProtectTHOR tokene na jednom ili više trgovačkih sistema, nije isključeno da kompanija neće uspeti pronaći jedan ili više odgovarajućih sistema trgovanja koji su sposobni da upotpune planirani ProtectTHOR token za trgovanje. Čak i ako je moguće navesti planirani ProtectTHOR token za trgovanje na jednom ili više trgovačkih mjesta, nije isključeno da se trgovanje neće dogoditi zbog nedostatka kupaca.

Čak i ako i u mjeri u kojoj je moguće da se planirani ProtectTHOR token-i upišu u jedan ili više trgovačkih sistema, mora se očekivati da će posmatrana cijena, a time i vrijednost stečenih ProtecThor token-a biti predmet značajnih i kratkoročnih fluktuacije. Ne može se isključiti da će se cijene ili vrijednosti planiranih ProtectTHOR token-a razvijati vrlo različito u različitim trgovačkim sistemima. Na sisteme trgovanja planiranih ProtectTHOR token-a mogu uticati performanse drugih kripto-valuta, kao što su Bitcoin ili Ether, čak i ako operativni poslovi kompanije ne pružaju nikakvu osnovu ili početnu tačku za bilo kakve promjene u vrijednosti. Kompanija ne garantuje da sistemi trgovanja na kojima su planirani ProtectTHOR token-i navedeni za trgovanje sprovode transparentnu cijenu ili određivanje cijene ili će moći da ispune sve zakonske ili regulatorne zahtjeve. Sticalac mora dalje da uzme u obzir da svaka kupovina kupljenih ProtectTHOR token-a vjerovatno izaziva troškove koje sticalac mora platiti kao dodatnu dodatno opterećenje otkupljenih ProtectTHOR token-a.

"ZAVISNOST OD RAČUNARSKE INFRASTRUKTURE

I operativni poslovni model kompanije i funkcionalnost planiranih ProtectTHOR token-a su u velikoj mjeri zavisni od prisutnosti i trajnosti funkcionalne računarske infrastrukture. Ovo se naročito odnosi na kompaniju i njene partnere, koji učestvuju u radu infrastrukture, kupcima planiranih ProtectTHOR token-a, kao i kupcima kompanije. Bilo kakav poremećaj ili opterećenost funkcionalne računarske infrastrukture (uključujući Internet sa odgovarajućim kapacitetom) opteretili bi razvoj i proširenje, kao i operativni poslovi, ali i mogućnost korišćenja planiranih ProtectTHOR token-a, sve do njihove bezvrijednosti. Neadekvatna funkcionalnost potrebne infrastrukture takođe bi mogla znatno usporiti brzinu obrade transakcija sa planiranim ProtectTHOR token-om, time trajno negativno utjecati na upotrebljivost ili oporavak planiranih ProtectTHOR token-a.

"OPERATIVNI RIZICI KOMPANIJE

Kao i svaka kompanija, a posebno svaka mlada kompanija poput naše, koja je izložena operativnim rizicima. Na prijmer, razvoj planiranih projekata i usluga može biti značajno odložen ili se može pokazati u potpunosti ili djelimično nemogućim. Ne može se isključiti i činjenica da se kompanija neće moći ostvariti na tržište sa planiranim projektima ili uslugama. Štaviše, ne može se isključiti da kompanija neće uspjeti da stekne i održava optimalne uslove poslovanja. Takođe se mogu dovesti u pitanje licencirane treće strane, agencije i partneri, što često dovodi do visokih troškova. Moguće je i značajno opterećenje operativnog poslovanja, razvoj novih projekata i tehnika ili regulisanje operativnog poslovanja kompanije na nacionalnom i međunarodnom nivou. Operativni rizici, posebno gore navedeni, mogu dovesti do nesolventnosti kompanije. Istovremeno, operativni rizici mogu negativno uticati na planirane ProtectTHOR tokene do nivoa bezvrijednosti.

"Nedostatak finansiranja kompanije

Kompanija kao mlada kompanija oslanja se na stvaranje dovoljnog finansiranja za izgradnju i rast poslovanja (uključujući održavanje infrastrukture za korišćenje planiranih ProtectTHOR token-a). U tu svrhu, prvobitno su obezbijeđeni prihodi od emisije planiranih ProtectTHOR token-a. Ukoliko preduzeće ne proizvede dovoljno sredstava, npr. U slučaju neuspjeha toka ProtectTHOR ITO ili direktne prodaje, postoji rizik da Kompanija možda neće moći da izgradi i proširuje svoje poslovanje kako je planirano i možda će morati prekinuti sve ili dio svog posla ili čak doživjeti i stečaj . Takav razvoj može trajno negativno uticati na upotrebljivost ili oporavak planiranih ProtectTHOR tokena, do beskorisnosti ili bezvrijednosti.

"TEHNIČKI RIZICI

Planirani ProtectTHOR token-i su prirodno bazirani na tehnologiji. Njihova upotrebljivost i njihova suštinska vrijednost, kao i svi proizvodi i usluge zasnovani na tehnologiji, su izloženi brojnim tehničkim rizicima koje društvo ne može isključiti. To uključuje, naročito, sistemske greške, kvarove, programerske greške, hardverske greške, gubitak podataka ili krađu podataka, haker napade, ili čak tehničke opterećenja na brzini obrade. Tehnički rizici mogu dovesti do trajnih negativnih efekata upotrebljivosti ili oporavka zaštitnih THOR token-a, njihove beskorisnosti ili bezvrijednosti.

"RIZICI UPRAVLJANJA LIČNIM TOKEN-OM

Kao i svaka kripto-valuta, planirani ProtectTHOR tokeni su takođe izloženi administrativnim rizicima. Rizici povezani sa ličnim upravljanjem uključuju, ali nisu ograničeni na, gubitak ili krađu kupljenih zaštitnih ProtectTHOR token-a, korišćeni hardver, gubitak identifikatora pristupa, korisnička imena, lozinke ili privatne ključeve za pristup infrastrukturi koja se koristi za zaštitu stečenih ProtectTHOR token-a (npr. novčanici), zbog čega se više ne može kupiti token i on je zauvijek izgubljen za klijenta/korisnika. Postoji i rizik da zbog prirode tehnologije Blockchain, transakcije koje su započete nepravilno ne mogu više biti poništene i prenijetie u ProtectTHOR tokene pa su tim i nepovratno izgubljene. Takođe treba imati na umu da je korištenje nasljeđenih ProtectTHOR token-a praktično nemoguće zbog tehnologije koja se koristi za planirane ProtectTHOR token-e i nedostatak razvijenih zakonskih okvira i regulative.

"PORESKI RIZICI

Baš kao što je pravni okvir koji reguliše kripto valute dvosmislen i nejasan, niti nacionalni, niti međunarodni poreski tretman transakcija kripto valuta za kompaniju i stečene kripto valute nije potpuno razjašnjen. Zbog toga se ne može isključiti da transakcije sa kripto-valutom dovedu do poreskih opterećenja i prema kompaniji i kupcima, koji opterećuju poslovanje kompanije ili uslužnost ili mogućnost nadoknađivanja stečenih zaštitnih tokova ProtectTHOR-a do bezvrijednosti.

"OBJELODANJIVANJE LIČNIH PODATAKA ZBOG REGULATORNOG POSTUPKA

Od kupaca se traži identifikacija pomoću sredstava za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i sprečavanja pranja novca (KYC), finansiranja terorizma i borbe protiv prevare prije kupovine predloženih ProtectTHOR token-a i otkrivanja ličnih podataka kompaniji. Kupci predloženih ProtectTHOR token-a moraju očekivati da će Kompanija biti potrebna zbog nacionalnih ili međunarodnih regulatornih ili pravnih postupaka za otkrivanje ličnih podataka prikupljenih nadležnim organima u slučaju legitimnog interesa.

"INTERAKCIJA RIZIKA I KUMULACIJA RIZIKA

Svaki od predstavljenih rizika sam po sebi može negativno uticati na upotrebljivost i oporavak planiranih ProtectTHOR token-a. Ne može se isključiti činjenica da se nekoliko rizika može realizovati istovremeno, da se pokrenu jedan drugog ili da se povećavaju, čime se dodatno povećavaju trajni negativni efekti. Ostvarivanje pojedinačnih rizika i realizacija akumuliranih rizika mogu dovesti do potpune beskorisnosti ili bezvrijednosti planiranih ProtectTHOR token-a.